Trieda s rozšíreným vyučovaním ANJ (CLIL-ová trieda)

Zámer:

vytvoriť podmienky vzdelávania pre deti, ktoré už ovládajú základy anglického jazyka zo škôlky alebo z domu, tiež pre všetky šikovné deti, ktoré sa chcú intenzívnejšie venovať anglickému jazyku

Charakteristika: 

- od 1. ročníka vyučujeme predmet anglický jazyk (ANJ v rozvrhu hodín + využitie metódy CLIL aj na iných predmetoch)

- CLIL-ové triedy máme na 1. aj na 2. stupni (v 1.-7. ročníku). Podrobnejšie informácie nájdete v časti Školský vzdelávací program.

- uplatňujeme metódu  CLIL v súvislosti s anglickým jazykom; táto metóda je postavená na tom, že žiak sa bude stretávať s cudzím jazykom aj na inom predmete (matematika, prvouka, prírodoveda, hudobná výchova, telesná a športová výchova,...), kde hlavné informácie budú podávané v materinskom jazyku a niektoré aktivity budú prebiehať v cudzom jazyku

- ponúkame záujmovú činnosť v školskom klube detí v anglickom jazyku (bližšie informácie)

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria