• ​​​​UPOZORNENIE k dotácii na stravovanie - povinnosť oznámenia do 28.7.2022

  12. 7. 2022

  UPOZORNENIE - POZOR ZMENA ​​​​

  Dotácia na stravovanie od 01.09.2022​​​​​​​​​​​

  ​​​​

  Dotácia na stravovanie od 01.07.2022

  informácie pre rodičov

  Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie.

  Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravovanie“) možno získať na:

   

  1. dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

  Ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo žijete v domácnosti, ktorej príjem je na hranici životného minima – po prepočítaní príjmu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) môžete poberať dotáciu na stravu (prepočítať príjem domácnosti  je potrebné ísť až od 11.07.2022, aby Vám dotácia na stravovanie mohla byť priznaná na I. polrok šk. roka 2022/2023). Skutočnosť, že ste poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosť je na hranici životného minima, oznámite v termíne do 28.07. 2022 ekonómke školy (tel. kontakt 041/5681671).

  Ak sa zamestnáte, oznámite túto skutočnosť  škole - v tomto prípade môžete poberať dotáciu na stravu do skončenia školského polroka, v ktorom ste poberali dávku v hmotnej núdzi alebo váš príjem bol najviac vo výške životného minima. Následne bude dotácia zrušená.

  Ak sa počas roka dostanete do situácie, kedy začnete poberať dávku v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosti bude najviac vo výške životného minima, oznámite túto skutočnosť škole a po potvrdení z ÚPSVaR-u, bude mať vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie

   

  2) dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti na základe podpísaného čestného vyhlásenia

  Dotáciu na stravovanie na základe čestného vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu môžu získať len predškoláci a žiaci ZŠ.

  2.1. Deti, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku nie je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie.

  Ak nepoberáte daňový bonus (nepracujete), vypíšete priložené čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, na základe ktorého Vám bude priznaná dotácia na stravu. Čestné vyhlásenie prinesiete do školy v termíne do 28.07. 2022 ekonómke školy. 

  Ak sa zamestnáte a vznikne Vám nárok na daňový bonus, túto skutočnosť urýchlene oznámite škole, ktorá zruší poberanie dotácie na stravovanie a stravu v školskej jedálni si budete platiť.

  Ak počas roka stratíte nárok na daňový bonus, túto skutočnosť oznámite škole  a na základe čestného vyhlásenia bude vaše dieťa poberať dotáciu na stravu.

   

  2.2. Deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku – je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov.

  Ak vaše dieťa dovŕšilo 15 rokov pred 31.08.2022 – oznámite škole do 28.07.2022, že máte záujem o stravovanie s využitím dotácie  

  Ak vaše dieťa dovŕši 15 rokov počas školského roka – v mesiaci, v ktorom má dieťa narodeniny oznámite škole (aj v prípade, ak sa doteraz vaše dieťa stravovalo), že máte záujem poberať dotáciu na stravu a od nasledujúceho mesiaca mu bude poskytnutá

   

  Druhy daňových bonusov od 01.07.2022 (po splnení podmienok):

  • Na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov veku vo výške 70,00 €
  • Na dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku  vo výške 40,00 €

  Upozornenie: Pre rodičov detí, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a pracujú, je výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý má vyššiu  hodnotu ako dotácia na stravovanie. Ak pracujete, uistite sa, že poberáte daňový bonus - stravu v školskej jedálni si budete platiť.

   

  Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.

   

  Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia a formulár na posúdenie príjmu bude k dispozícii aj v tlačenej podobe u ekonómky školy.

  V prípade akýchkoľvek nejasností komunikujte so školou, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám.

 • Pozdrav na rozlúčku

   

  Vážení rodičia, priatelia školy,

  ďakujem Vám za krásnu spoluprácu v Základnej škole Limbová 30. Nastúpila som do nej v roku 1997 a hneď sa stala mojou školou.

  Lúčim sa s ňou, s deťmi, zamestnancami, rodičmi a priateľmi školy, pretože odchádzam do dôchodku.

  Získala som veľmi veľa za ten čas, čo som sa mohla s Vami stretávať, nesmierne to obohatilo môj život.

  Ďakujem Vám a prajem Vám všetko dobré.

                                                                                                                                        

    Jana Sliviaková

 • Rozlúčka s predškolákmi MŠ Bajzová a MŠ Limbová - ukončenie Stimulačného programu pre predškolákov

 • Slávnostné oceňovanie žiakov

  Dňa 22.6.2022 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov základných škôl a ZUŠ v sobášiacej miestnosti Radnice mesta Žilina. Našu školu reprezentovala žiačka ôsmej triedy Debora Divišová. Ocenená bola za vynikajúci prospech počas celej osemročnej školskej dochádzy, úspešnú reprezentáciu školy na predmetových súťažiach, aktivitu a pomoc spolužiakom aj učiteľom.

  Blahoželáme!

 • ŠKD - MAĽOVANIE NA ASFALT

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - MAĽOVANIE NA ASFALT.

 • ŠKD - MALÝ OLYMPIONIK

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - MALÝ OLYMPIONIK.

 • Školský výlet 8.B

  Minulý týždeň sme sa so žiakmi vybrali na netradičný, ale zato naozaj zaujímavý výlet – na splav rieky Oravy.

  Vlakom sme sa zaviezli do obce Párnica, odkiaľ sme prešli k brehom rieky. Tam už na nás čakali naši kapitáni, ktorí nám pomohli nalodiť sa do člnov a rozdali nám záchranné vesty a veslá. Z člnov sme mali možnosť pozorovať prírodu z úplne iného uhla. Dozvedeli sme sa aj niekoľko nových zaujímavostí o rieke a jej okolí, pocvičili pri pádlovaní svaly, absolvovali špliechacie vojny a niektorí sa v rieke dokonca aj osviežili.

  Jazdu sme úspešne ukončili v Kraľovanoch, odkiaľ sme sa vlakom vrátili naspäť do Žiliny.

 • NOC SPOMIENOK

  Posledné dni na základnej škole sú spojené s bilancovaním a spomínaním na zážitky v školských laviciach, na spolužiakov, na učiteľov, …

  Žiaci 9.A triedy strávili noc z 23. na 24. júna v škole, veľa spomínali, smiali sa a popritom aj nacvičovali program na rozlúčku deviatakov. 

  Najťažší bol ranný budíček, ale aj to zvládli všetci na výbornú.

  Ing.Ingrid Marunová (triedna učiteľka 9.A) a Mgr. Petra Laurenčíková.

 • Exkurzia Sereď - Múzeum holokaustu

  Dňa 22.6. 2022 sa naši starší žiaci - 7., 8, 9. ročník zúčastnili dejepisnej exkurzie do Serede - Múzeum holokaustu - miesto, kde sa porušovali zákony ľudskosti. Múzeum sa nachádza na autentickom mieste a v budovách, kde sa odohrávali tragické osudy rodín počas 2. svetovej vojny. Celá expozícia je mimoriadne dôstojne, citlivo a historicky hodnotne koncipovaná. Žiaci získali verný obraz a vedomosti o tragickom úseku dejín 20. storočia.

 • Škola v prírode - Krahule

  Naši tretiaci sa 6.-10.6.2022 zúčastnili ŠvP, v malebnej obci v srdci Európy - Krahule. Celý týždeň sme žili v rozprávke s kráľovskou rodinou, kráľovskými remeslami, ktoré si malí dvorania mohli vyskúšať a zdokonaľovať sa v nich. Zažili sme korunováciu, rozprávkový les, športové aktivity, talentmániu, večerné hry, diskotéky a výlet na rozhľadňu. Očarilo nás kráľovské mesto Kremnica, ako aj  exkurzia v banskej štôlni Andrej. Neobišli sme známu lokalitu Kremnické bane, kde sa nachádza geologický Stred Európy. Deti získali veľa skúseností, nových kamarátov, zážitkov a pobyt bez rodičov zvládli na výbornú. V ŠvP sa deťom venovali títo pedagogickí zamestnanci: Mgr. Andrea Vanková, Mgr. Marcela Mačeková, PaedDr. Beáta Malá Tichá, Viera Čeryová, Martina Dudášová a Erik Tomaniček.

 • Dejepisná exkurzia spojená s výletom do metropoly východu - Košice, Dóm sv. Alžbety.

 • Čítajme si 2022

  Žiaci 1.A, 1.B a 1.C sa so svojimi p. učiteľkami Mgr. Monikou Brozmanovou, Mgr. Michaelou Mikušovou a Mgr. Andreou Kubalovou zúčastnili trinásteho ročníka celoslovenského maratónu v čítaní ,,Čítajme si 2022'' v literárnom parku Krajskej knižnice v Žiline.

 • ŠKD - ZUMBA

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - ZUMBA.

  Dňa 16. júna 2022 sa v našej telocvični konala detská ZUMBA pod vedením profesionálnej inštruktorky Katky z Považskej Bystrice. Na podujatí sa zúčastnilo 70 detí z 1. stupňa. Akcia trvala takmer 60 minút a všetkým sa veľmi páčila.

  Mgr. Tatiana Kicošová

 • ENGLISH STAR 1. stupeň

  Na 1. stupni sa realizovala  5.5. 2022 medzinárodná súťaž ENGLISH STAR o ktorú prejavilo záujem 32 žiakov.

  Vyhodnotenie súťaže:

  1.ročník

  Richard HRDINA  - 100%   1.A

  Damián Šmárik – 93%        1.A

  Katarína Székelyová – 97%    1.C

  Barbora Bugáňová – 100%    1. C

  Laura Bullová – 100%   1.C

  Sofia Danišová – 100%   1.C

  3.ročník

  Ondrej Kovačič – 95%   3.A

  Suah Kim – 100%   3.A

  Matúš Ištvánik – 95%   3.A

  Zuzana Súkeníková – 96%   3.A

  Alexandra Krause – 91%   3.A

  Agáta Šimunová – 98%   3.A

  Filip Gallik – 92%    3.A

  Laura Šebíková – 97%   3.A

  Jiyoon Yeom – 81%   3.A

  Soňa Drbulová – 83%   3.A

  Alica Mrázová – 98%  3.A

  Matúš Moravčík – 96%   3.B

  Jakub Laščiak – 99%  3.B

  Kristína Moravčíková – 97%  3.B

  Michal Miklánek – 85%   3.B

  Michal Záhorský – 98%  3.B

  4.ročník

  Lucas Čulák – 99%   4.A

  Patrik Chochlík – 99%  4.A

  Liana Tabányiová – 97%   4.A

  Viktória Oršulová 94%   4.A

  Júlia Hornická – 90%  4.A

  Viliam Bosík – 99%  4.A

  Lukáč Fehér – 98%   4.A

  Matias Lisík – 89%  4.C

  Martin Dobroň – 91%  4.C

  Peter Súkeník – 99% 4.C

   

  Všetkým zúčastneným GRATULUJEME a tešíme sa z úspechu!

  Koordinátor súťaže Mgr. Ľudmila Čuláková

 • 17. 6. 2022

  Dňa 5.5.2022 sa realizovala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl - ENGLISH STAR. Na 2.stupni prejavilo záujem 5 žiakov.

  Výsledky: 

  6.A - Lukáš Borošinec 95%, Martin Chochlík 97%, Sua Lim 99%

  5.A - Nina Nemčíková 94%, Matej Šimún 100%

  Gratulujeme a tešíme sa z úspechu.

 • Škola v prírode Tesáre 4.A/4.B/4.C

  Škola v prírode Tesáre 4.A/4.B/4.C

  Na juhovýchodnom úpätí Považského Inovca v rekreačnom stredisku Tesáre, obklopeným zeleňou lužných lesov v tichom prostredí sa v dňoch 06.06 – 10.06.2022 zúčastnili žiaci 4. ročníka dlho očakávanej „Školy v prírode“. Po príchode do spomínaného rekreačného strediska sme sa ubytovali, kde boli pre nás pripravené útulné izby. Po výbornom obede sme sa zoznámili s našimi animátormi Miou, Kapy, Tany, Lucy a Freďom. Hneď sme sa vrhli na program, ktorý si pre nás pripravili. Rozdelili sme sa do tímov, premysleli si názov, ktorý nás charakterizoval. Hlavný animátor nás obdaroval krásnymi tričkami, šiltovkami a okuliarmi. Celý pobyt sme od rána do večera plnili množstvo zážitkových úloh. Začiatkom dňa bola ranná rozcvička, kde sme získali energiu na celý deň. Keďže nám počasie prialo, väčšinu času sme trávili vonku. Nechýbal samozrejme ani výlet na Ranč pod Babicou, na ktorom sme videli množstvo zvierat a vychutnávali sme si čaro prírody.Najobľúbenejší bol popoludňajší program, ktorý bol na vysokej profesionálnej úrovni a zároveň spĺňal  prvky motivačné, tvorivé, náučné a zábavné. Aktivity mali rôzne zameranie. Zahrali sme sa na biznismenov, hrali sme divadlo a kúpali sa v bazéne s tobogánom.  Medzi zábavné a pohybové hry patril futbal, beach volejbal, basketbal, stolný tenis. Mali sme aj ukážky policajného zásahu, psovodov a hľadanie páchateľa. Energiu po aktivitách mám dopĺňali tety kuchárky so svojim výborným jedlom. Dobrá nálada nám nechýbala, ale ako to už býva, tešili sme sa na našich rodičov tým viac, čím viac sa blížil čas odchodu. Dni utekali veľmi rýchlo. Posledný večer nás čakalo vyhodnotenie družstiev a rozlúčková diskotéka s úžasnými animátormi. Všetci sme boli obdarovaní krásnymi cenami.

  Poďakovanie za školu v prírode patrí pani učiteľkám: Mgr. Ľudmile Čulákovej, Mgr.Zuzane Mičekovej, Mgr. Alene Bečičkovej, Mgr. Anne Horníkovej a Ivane Hlubinovej

 • Súťaž: Žilina - moje mesto

  V priebehu mája sa žiaci a žiačky našej školy zapojili do súťaže Žilina - moje mesto. Natália Milová, žiačka 5.B, sa umiestnila na prvom mieste v literárnej sekcii súťaže. Dňa 15.6.2022 sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline konalo vyhodnotenie súťaže, kde si víťazi a víťazky odniesli domov pekné ceny. 

  Srdečne gratulujeme!

 • Exkurzia 8.A - Synagóga

  Dňa 8.6. sa žiaci 8.A triedy zúčastnili exkurzie do žilinskej synagógy. Zoznámili sa s jej históriou, prezreli si vystavené umelecké diela a prostredníctvom zaujímavej aktivity si vyskúšali vytvorit vlastné umelecké diela. 

  Mgr. Dana Šusteková, triedna učiteľka

 • Rodinná opera: Čert a Káča, Národné divadlo Bratislava

  Dňa 31.5. 2022 sme sa vybrali na operu do Bratislavy. Takmer sto detí z našej školy, (2.A,2.B, 2.C, 3.A), zažilo skutočnú atmosféru v Národnom divadle. Sedeli sme na balkóne, mali sme výborný výhľad na spevákov, akrobatov, orchester a na krásne scény. Toľko čertov pokope sme ešte nevideli. Po predstavení sme si posedeli pri krásnom Dunaji. Obdivovali sme lode, mosty, vyhliadky, reštauráciu UFO nad starým mostom i Bratislavský hrad. No a neobišli sme ani EUROVEU, kde sme stihli pomíňať vreckové. Ale najlepší zážitok bola aj tak Káča s čertom. Určite sa do divadla v Bratislave vrátime. Mgr. Necpalová Janka

 • Ukrajinská skupina – Môj ERB

  V našej škole sme ako školský podporný tím rozbehli pravidelné stretávanie „Ukrajinskej skupinky“. Ide o podpornú skupinu pre žiakov z Ukrajiny, kde majú bezpečný priestor pre zdieľanie a vzájomnú podporu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria