Utorok 16. 8. 2022
Počet návštev: 4486982

Novinky

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

 

Oznamujeme rodičom i našim žiakom, že slávnostné otvorenie nového školského roka

2022/2023 sa uskutoční pondelok  5. septembra 2022 o 8,00 hod.

V tento deň nebude pre žiakov fungovať ŠKD ani ŠJ.

Viac info zverejníme neskôr tu na našom webe aj na budove školy.

Pomôžme Ukrajine

 

ĎAKUJEME

Vyjadrujeme vrelé poďakovanie všetkým zamestnancom, rodičom a žiakom za to, že sa aktívne zapojili  do humanitárnej zbierky pre odídencov z Ukrajiny. Veľmi si vážime váš prístup, podarilo sa vyzbierať množstvo potrebných vecí. V utorok 22.3.2022 sme zbierku odovzdali Mgr. Ingrid Dolníkovej, vedúcej odboru  školstva, kultúry, športu, cestového ruchu a miestneho rozvoja v Žiline.

 

                                                                                                                 Jana Sliviaková

                                                                                                                  riaditeľka školy

Možnosť darovať 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vyučovací proces v našej škole darovaním 2% z Vašich daní.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše občianske združenie Darujme deťom svoj čas.

Vaše 2% z dane znamenajú prejavenie dôvery v našu prácu a podporu pri rozvíjaní aktivít pre Vaše deti.

Okrem iného sme s vašou pomocou zariadili interaktívne triedy, ktoré nám umožňujú vyučovať online aj kombinovane v prípade karantény časti triedy.

Ak sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stručný návod nájdete na nasledujúcom linku: https://zslimbovaza.edupage.org/text48/

 

Ďakujeme                                                                                                                                       

Jana Sliviaková, riaditeľka školy

  

Oznam - realizácia domáceho samotestovania

 

Riaditeľstvo ZŠ Limbová 30, Žilina mimoriadne odporúča zákonným zástupcom realizovať samotestovanie žiaka v domácom prostredí vždy v nedeľu večer alebo v pondelok ráno, pokiaľ trvá zhoršená pandemická situácia v našej škole.

Každý zákonný zástupca si mohol prevziať samotesty pre žiaka. Veríme, že všetci budeme k tejto povinnosti pristupovať zodpovedne. Všetkým nám záleží na tom, aby sa deti učili v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.

                                                                                                       Mgr. Jana Sliviaková

                                                                                                            Riaditeľka školy

Oznam - samotestovanie

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom:

1; žiak ostáva doma

2; rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast

3; rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu

Navod_na_pouzitie_samodiagnostickeho_testu_(1).pdf

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je podľa školského semaforu v červenom okrese povinnné.

Viac info nájdete na www.automat.gov.sk

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (TU)

Oznámenie o výnimke z karantény (TU)

Štátna dotácia - obedy

PRE ZŠ:

 

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých predškolákov a žiakov ZŠ skončila.

 

Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:

 

-          dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima bez ohľadu na vek.  Je potrebné priniesť potvrdenie z úradu práce.

 

-          žiaka ZŠ, ktorý nedovŕšil 15 rokov, ak si na neho zákonný zástupca neuplatnil alebo nemohol uplatniť zvýšený daňový bonus (napr. nezamestnaní, poberatelia dôchodkov...) – zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie, že nepoberá zvýšený daňový bonus.

 

Upozorňujeme, že ak je možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je to výhodnejšie ako požiadať o dotáciu.

 

-          každého žiaka ZŠ, ktorý dovŕšil 15 rokov – zákonný zástupca musí podpísať čestné vyhlásenie. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov poberá základný daňový bonus - je možné súbežné poskytovanie dotácie a bonusu.

 

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu prinesú čestné vyhlásenie do školy najneskôr 06.09.2021 (budú mať dotáciu aj za september). V prípade zmeny je povinnosťou zákonného zástupcu upovedomiť školu do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala.

 

 

PRE MŠ:

 

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých predškolákov a žiakov ZŠ skončila.

 

Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:

 

-          dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima bez ohľadu na vek. Je potrebné priniesť potvrdenie z úradu práce.

 

-          každé dieťa MŠ, ktoré je predškolák a nedovŕšilo 6 rokov. Rodič musí podpísať čestné vyhlásenie. Zákonní zástupcovia týchto detí poberajú dvojnásobný daňový bonus – je možné súbežné poskytovanie dotácie a bonusu.

 

-          dieťa MŠ, ktoré je predškolák a dovŕšilo 6 rokov, ak si na neho zákonný zástupca neuplatnil alebo nemohol uplatniť zvýšený daňový bonus (napr. nezamestnaní, poberatelia dôchodkov ...) – zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie, že nepoberá zvýšený daňový bonus.

 

Upozorňujeme, že ak je možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je to výhodnejšie ako požiadať o dotáciu.

 

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravovanie prinesú čestné vyhlásenie do školy najneskôr 06.09.2021 (budú mať dotáciu aj za september). V prípade zmeny je povinnosťou zákonného zástupcu upovedomiť školu do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala.

 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia

Oznam - Školská jedáleň

  

Zmeny v školskom stravovaní

 

Vážení rodičia,


nárok na dotáciu k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 € Vám vzniká, ak bude splnená aspoň jedna z nasledujúcich požiadaviek:


1. Dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi / je potrebné doložiť potvrdenie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline/.


2. Dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima / je potrebné doložiť potvrdenie od ÚPSVaR v Žiline/.


3. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní) / je potrebné doložiť čestné vyhlásenie – viď príloha/.

4. Deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus.


Doklady na uplatnenie dotácie treba odovzdať v Základnej škole Limbová 30, Žilina alebo v kancelárií školskej jedálne v dňoch 2. 8. 2021 – 6. 8. 2021 v čase od 8.00 – do 12.00 hod.

 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Nové informácie z ÚPSVaR

Nová skupina detí

Výklad MPSVR SR – daňový bonus

  

Možnosť darovať 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vyučovací proces v našej škole darovaním 2% z Vašich daní.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše občianske združenie Darujme deťom svoj čas.

Vaše 2% z dane znamenajú prejavenie dôvery v našu prácu a podporu pri rozvíjaní aktivít pre Vaše deti.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia tried v našej škole.

Ak sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stručný návod nájdete na nasledujúcom linku: https://zslimbovaza.edupage.org/text48/

 

Ďakujeme                                                   

                                                                                       Jana Sliviaková, riaditeľka školy

Vstup cudzích osôb do priestorov školy

 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy. Cudzie osoby musia vo vestibule školy vypísať čestné prehlásenie o svojej bezinfekčnosti (samozrejme musia mať nasadené respirátory).

Testovanie 5 - 2019

 

        Výsledky  celoslovenského  testovania  žiakov  5.ročníka ZŠ   2019/2020

 

        Počet  testovaných  ZŠ  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Žilina /ZPMŽ/ :  14

       Počet  testovaných  žiakov 5. ročníka  v  ZŠ v ZPMŽ  :  698

 

        MATEMATIKA                  Priemerná  úspešnosť  v SR  :       63,40  %

                                                   Priemerná  úspešnosť  ZŠ  v meste Žilina :   69,81 %

                                                   Priemerná  úspešnosť  ZŠ  Limbová :  77,60 %

 

        SLOVENSKÝ   JAZYK

        A LITERATÚRA                Priemerná  úspešnosť  v SR  :      64,80  %

                                                  Priemerná  úspešnosť  ZŠ  v meste Žilina :  70,67 %

                                                  Priemerná  úspešnosť  ZŠ  Limbová  :  72,27 %

                 

                V oboch  predmetoch  žiaci  našej  školy  dosiahli  najlepšiu  priemernú úspešnosť. Tento  výsledok  potvrdil, že  majú  dobrú  úroveň  vedomostí. Popri  dobrej  práci  pedagógov  sa  potvrdilo,  že  škola  dobre  zvolila  formy  a metódy  práce  so  žiakmi. Testované  boli  triedy s vyučovaním  matematiky  Hejného  metódou  od 1. ročníka, čo  v konečnom  dôsledku  prinieslo  výborné  výsledky, ktoré  budú  určite  žiakov motivovať  k ďalšiemu  snaženiu pri získavaní  vedomostí  a v neposlednej  miere  táto skutočnosť   potešila  každého  rodiča.  Získané  poznatky  a skúsenosti  bude  škola naďalej  plne  využívať  vo  svojej  práci.

Oznam

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria