Sobota 24. 7. 2021
Počet návštev: 3984497

Novinky

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti: TU

Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti: TU

Plán adaptačného obdobia

Ako podporiť návrat žiakov do škôl: Tu

  

Možnosť darovať 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vyučovací proces v našej škole darovaním 2% z Vašich daní.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše občianske združenie Darujme deťom svoj čas.

Vaše 2% z dane znamenajú prejavenie dôvery v našu prácu a podporu pri rozvíjaní aktivít pre Vaše deti.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia tried v našej škole.

Ak sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stručný návod nájdete na nasledujúcom linku: https://zslimbovaza.edupage.org/text48/

 

Ďakujeme                                                   

                                                                                       Jana Sliviaková, riaditeľka školy

Info o MOM

Mobilné odberné miesta v Žiline:  TU

Oznam

Hodnotenie žiakov za 1.polrok školského roka 2020/2021 bude nasledovné:
 
- predmety: TSV, HUV, VYV, PVC, NBV a ETV budeme hodnotiť "absolvoval/a"
- ostatné predmety v 1. ročníku budeme hodnotiť slovne
- ostatné predmety v 2. - 9. ročníku budeme hodnotiť známkou
- klasifikácia za 1. polrok šk. r. 2020/2021 bude vyhodnotená ku dňu 31.1.2021
- výpisy známok dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov pri nástupe do školy
 

Povinnosť zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca:

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

- Predloží po každom prerušení dochádzky žiaka na vyučovanie v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka.

- Pri prerušení dochádzky žiaka na vyučovanie v trvaní viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydaným všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Vstup cudzích osôb do priestorov školy

 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy. Cudzie osoby musia vo vestibule školy vypísať čestné prehlásenie o svojej bezinfekčnosti (samozrejme musia mať nasadené respirátory).

Oznam - školská jedáleň - zmena termínu odhlasovania stravy, prihlasovanie na stravu

Oznam - Súkromná základná umelecká škola

 

Testovanie 5 - 2019

 

        Výsledky  celoslovenského  testovania  žiakov  5.ročníka ZŠ   2019/2020

 

        Počet  testovaných  ZŠ  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Žilina /ZPMŽ/ :  14

       Počet  testovaných  žiakov 5. ročníka  v  ZŠ v ZPMŽ  :  698

 

        MATEMATIKA                  Priemerná  úspešnosť  v SR  :       63,40  %

                                                   Priemerná  úspešnosť  ZŠ  v meste Žilina :   69,81 %

                                                   Priemerná  úspešnosť  ZŠ  Limbová :  77,60 %

 

        SLOVENSKÝ   JAZYK

        A LITERATÚRA                Priemerná  úspešnosť  v SR  :      64,80  %

                                                  Priemerná  úspešnosť  ZŠ  v meste Žilina :  70,67 %

                                                  Priemerná  úspešnosť  ZŠ  Limbová  :  72,27 %

                 

                V oboch  predmetoch  žiaci  našej  školy  dosiahli  najlepšiu  priemernú úspešnosť. Tento  výsledok  potvrdil, že  majú  dobrú  úroveň  vedomostí. Popri  dobrej  práci  pedagógov  sa  potvrdilo,  že  škola  dobre  zvolila  formy  a metódy  práce  so  žiakmi. Testované  boli  triedy s vyučovaním  matematiky  Hejného  metódou  od 1. ročníka, čo  v konečnom  dôsledku  prinieslo  výborné  výsledky, ktoré  budú  určite  žiakov motivovať  k ďalšiemu  snaženiu pri získavaní  vedomostí  a v neposlednej  miere  táto skutočnosť   potešila  každého  rodiča.  Získané  poznatky  a skúsenosti  bude  škola naďalej  plne  využívať  vo  svojej  práci.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria