Základné informácie Realizované akcie

               

                 

                          

 

Školský podporný tím 

 

Od 01. septembra 2020 disponuje naša škola v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24  zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancov školským podporným tímom zloženým zo školského špeciálného  špedagóga, školského psychológa, výchovného poradcu. V škole pôsobia aj pedagogickí asistenti.

ŠPT úzko spolupracuje s poradenskými zariadenia v okolí. Na dennej báze so žiakmi, triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, pedagogickými asistentami, vychovávateľmi, rodičmi.

Poskytuje intervencie a reflexie so žiakmi, učiteľmi, individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi, rodičmi po konflikte alebo v ťaživej situácii, podporu spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne a výchovné poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, orientačnú diagnostiku školských zručností v prvom ročníku, rozvíjajúci program pre budúcich prvákov, diskusie a vzdelávacie aktivity, účasť na rodičovských stretnutiach, akciách školy, spolupráca s materskými školami....  

Činnosť odborného tímu sa riadi §4, §20 a§22 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, pracovnou náplňou určenou riaditeľom školy a plánom činností. 

 

Všeobecný materiál vybratý zo Školského vzdelávacieho programu našej školy spolu so všeobecnými zásadami našej školy pri integrácii žiakov so ŠVVP nájdete tu: Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP 

 

Členov podporného tímu môžete v prípade potreby kontaktovať na nižšie uvedených emailových adresách a telefónnych číslach:

 

Školský špeciálny pedagóg:  koordinátor ŠPT

Mgr. Zuzana Požoniová -  sspzslimbova@gmail.com, 0901 703 873

 

          poskytuje:

 • odborné činnosti v rámci orientačnej špeciálno-pedagogickej diagnostiky určenej pre vnútornú potrebu školy,
 • individuálne a skupinové poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorým a zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania,
 • práca so žiakmi, ktorí prišli zo zahraničia (cudzincami), z marginalizovaného prostredia,
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie s rodičmi a zákonnými zástupcami žiaka, s pedagogickými zamestnancami školy,
 • tvorba a príprava individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP a jeho aplikácia v praxi
 • intervenciu a reedukáciu žiakov v sledovaní, v riziku

 

Školský psychológ:

Mgr. Alžbeta Kudlová psychologickazslimbova@gmail.com, 0910 703 873

 

 • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, prevencie a intervencie,
 • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu ZŠ, pedagogickým zamestnancom
 • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení, v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti školy

 

 

Výchovný poradca:

 

Mgr. Alena Bargárová alena.bargarova@gmail.com, 0905 515 746

 • spolupracuje s vedením školy pri riešení závažnejších priestupkov žiakov a  záškoláctva a spolupracuje aj s  inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť túto problematiku,
 • kariérne poradenstvo: informuje žiakov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách, zabezpečuje ich informovanosť aj o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách. V spolupráci so zástupcami SŠ zabezpečuje prezentáciu študijných a učebných  odborov,
 • pomáha usmerňovať žiakov pri výbere stredných škôl a povolania,
 • pripravuje vstupné doklady (prihlášky) a odosiela ich v stanovených termínoch.

 

 

Pedagogickí asistenti:

 

Bc. Eva Belániková

Ing. Ľuboš Čapliar

Bc. Martina Dudášová

Ivana Hlubinová

Mgr. Jana Kándl

Bc. Diana Necpalová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria