„Školský podporný tím“ 

Od 01. septembra 2020 disponuje naša škola v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24  zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancov školským podporným tímom zloženým zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, výchovného poradcu a asistentov učiteľa v spolupráci s externými členmi z poradenského zariadenia CPPPaP Žilina. Tím úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.

Členovia tímu majú príslušné špecializované vzdelávania určené na výkon svojich funkcií a poskytujú nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakmi, učiteľmi, individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi, rodičmi po konflikte alebo v ťaživej situácii, podporu spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne a výchovné poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach,  orientačnú diagnostiku v prvom ročníku, Rozvíjajúci program pre budúcich prvákov, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach, akciách školy, spolupráca s materskými školami....  

Činnosť odborného tímu sa riadi §4, §20 a §22 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, pracovnou náplňou určenou riaditeľom školy a plánom činností. 

Členov podporného tímu môžete v prípade potreby kontaktovať na nižšie uvedených emailových adresách a telefónnych číslach:

 

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Zuzana Požoniová -  sspzslimbova@gmail.com, 0901 703 873

 

 • odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového poradenstva a intervencie deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie so zákonnými zástupcami žiaka                             a s pedagogickými zamestnancami školy
 • tvorba a príprava individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP a jeho aplikácia v praxi
 • intervencia a reedukácia žiakov s problémami v učení (bez integrácie)

 

Školský psychológ:

Mgr. Alžbeta Kudlovápsychologickazslimbova@gmail.com, 0910 703 873

 

 • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, prevencie a intervencie
 • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu ZŠ, pedagogickým zamestnancom
 • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení, v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti školy

 

 

Výchovný poradca:

Mgr. Alena Bargárováalena.bargarova@gmail.com, 0905 515 746

 • v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom monitoruje integrovaných žiakov,
 • spolupracuje s vedením školy pri riešení závažnejších priestupkov žiakov a  záškoláctva                    a spolupracuje aj s  inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť túto problematiku,
 • kariérne poradenstvo: informuje žiakov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách, zabezpečuje ich informovanosť aj o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách.                  V spolupráci so zástupcami SŠ zabezpečuje prezentáciu študijných a učebných  odborov,
 • pomáha usmerňovať žiakov pri výbere stredných škôl a povolania,
 • pripravuje vstupné doklady (prihlášky) a odosiela ich v stanovených termínoch.

 

Asistenti učiteľa:

Bc. Eva Belániková

Ing. Ľuboš Čapliar

Martina Dudášová

Mgr. Eva Charbuliaková

Ivana Hlubinová

Mgr. Jana Kándl

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria