<a href="http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik</a>

Školský psychológ:  Mgr. Alžbeta Kudlová

mail: psychologickazslimbova@gmail.com

telefón: 0901 703 873

V škole ma nájdete každý pracovný deň na 1. poschodí – BLOK F

Konzultačné hodiny si môžete dohodnúť osobne, mailom alebo telefonicky.

Ako psychológ pracujem od roku 2016, skúsenosti som čerpala na Psychiatrickom oddelení vo FNsP Žilina a neskôr v Centre pre deti a rodiny Ružomberok, kde som pracovala s profesionálnymi náhradnými rodinami a deťmi v ústavnej starostlivosti.

Momentálne som zaradená do Gestalt psychoterapeutického výcviku. Tento rok ukončujem akreditovaný dlhodobý výcvik v Muzikoterapii a diagnostický supervízny seminár v Rorschach metóde.

Vo svojej práci tiež využívam prvky nenásilnej komunikácie, mediácie. S deťmi pracujem s kresbou, hudbou, relaxáciou                a terapeutickými kartami.

Kto je to školský psychológ?

 1. Ako školský psychológ vykonávam odborné činností v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie         a intervencie k deťom.
 2. Tiež  poskytujem individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy   a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom ZŠ, pedagogickým zamestnancom školy.
 3. Ďalej uskutočňujem odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 4. Samozrejme sa aktívne podieľam na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ
 5. V prípade potreby poskytujem individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách, v súvislosti s prevenciou drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov.
 6. Podieľam sa na aktívnej  spolupráciCPPPaP a inými odborníkmi.
 7. A v neposlednom rade zachovávam mlčanlivosť.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria