1. stupeň Súťaže Akcie

Vedúca  MZ:        Mgr.       Jana Necpalová, tr. učiteľka 1.A

Členovia:              Mgr.       Michaela Mikušová, tr. učiteľka 4. B

                               Mgr.       Iveta Schillerová, tr. učiteľka 1.B

                               Mgr.       Monika Brozmanová, tr. učiteľka 4. A

                               Mgr.       Katarína Strečanská, tr. učiteľka 1.C

                               Mgr.        Alena Bečičková, tr. učiteľka 3. B

                               PaedDr. Beáta Malá Tichá, tr. učiteľka 2.B

                               Mgr.       Ľudmila Čuláková, tr. učiteľka 3.A

                               Mgr.       Marcela Mačeková, tr. učiteľka 2.A

                               Mgr.       Andrea Vanková, tr. učiteľka 2.C

                               Mgr.       Zuzana Neupauerová, tr. učiteľka 3.C   

Asistenti učiteľa:     Ing.    Ľubomír Čapliar  

                                    Mgr.  Jana Kándl

                                    p.       Martina Dudášová

                                    Mgr.  Eva Charbuliaková

                                    Bc.     Eva Belániková

                                    p.       Ivana Hlubinová

Špeciálny pedagóg: Mgr.  Zuzana Požoniová

Školský psychológ:  Mgr.  Alžbeta Kudlová                           

Edukačný proces na 1. stupni, prebieha na našej škole podľa vzdelávacieho programu ISCED 1, s výukou anglického jazyka a Hejného matematiky od 1. ročníka. 1.A, 2.A, 3.A a 4.A sú triedy  s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka formou CLIL, ktorá je postavená na tom, že žiak sa bude stretávať s anglickým jazykom aj na iných vyučovacích predmetoch. Súčasne bude prebiehať v anglickom jazyku aj záujmová činnosť v poobedňajších hodinách.  V triedach: 1.B, 2.B, 3.B a 4.B sa učí Hejného matematika. Ciele vyučovacieho procesu sú stanovené v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Vyučovací proces sa snažíme skvalitňovať  inovatívnymi metódami v spojení so zážitkovým učením. Do vyučovania vkladáme modernizáciu s využitím prostriedkov informačno - komunikačných technológií na vyučovaní. Väčšiu pozornosť venujeme adaptácií prvákov na nové školské prostredie, na správnu psychohygienu žiakov s dodržaním výchovných a vzdelávacích štandardov. Žiakov podporujeme v účasti na rôznych vedomostných a športových súťažiach. Edukačný proces sa snažíme žiakom spestriť rôznymi kultúrnymi akciami, výletmi. Každá trieda je vybavená dataprojektorom, počítačom, čo umožňuje učiteľovi rýchly prístup k informáciám, úlohám a rôznym cvičeniam pre deti. Deti majú možnosť využívať relaxačné zóny: herňu, čajovňu, fit park, veľkú a malú telocvičňu. Rodičia môžu vyhľadať pomoc školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

Od 1. ročníka kladieme v slovenskom jazyku dôraz na kvalitu čítania, plynulosť, čítanie bez chýb a čítanie s porozumením. V druhom ročníku je hlavnou náplňou zvládnutie mäkkých a tvrdých spoluhlások, ich správne použitie. V treťom ročníku  pribudnú vybrané slová, slovné druhy a upevňuje sa  gramotnosť v písomnom prejave. Vo štvrtom ročníku sa učivo rozširuje o spodobovanie a predložky. Žiaci sa na prvom stupni ZŠ oboznamujú so základnými literárnymi výrazmi. Čitateľskú gramotnosť formujeme vhodným výberom mimočítankovej literatúry, návštevou divadelných a bábkových predstavení, návštevou krajskej knižnice, organizovaním besied s osobnosťami nášho okolia, výstavou kníh. V rámci slovenského jazyka sa žiaci zúčastňujú recitačných a literárnych súťaží. Každoročne sa organizuje v rámci školy a okresu súťaž Hviezdoslavov Kubín.

anglickým jazykom sa deti stretávajú na vyučovacích hodinách od prvého ročníka. Vyučovanie je zamerané na hrové aktivity s nácvikom slovnej zásoby a základov komunikácie. Vo vyšších ročníkoch sa zameriavame na rozširovanie slovnej zásoby, aktivity zamerané na schopnosť viesť jednoduchý dialóg na rôzne témy. Pravidelne organizujeme súťaž recitovania v anglickom jazyku Shakespeare´s day.

Od prvého ročníka sa už šiesty rok na škole vyučuje matematika aj novým  spôsobom. Hejného matematika formuje v deťoch nový prístup k matematickému mysleniu, novými prostriedkami a formami práce s deťmi. Zvýšenú pozornosť venujeme samostatnosti pri riešení úloh a rozvoju logického myslenia.

prírodovednej oblasti sa na hodinách prvouky a prírodovedy venujeme enviromentálnej a dopravnej výchove, živej a neživej prírode. Využívame rozhovory, besedy, formy práce zážitkovou formou. Vo zvýšenej miere sa venujeme dopravnej výchove, návšteve dopravného ihriska.

Vo výchovných predmetoch využívame prostriedky IKT, zapájame sa na jednotlivých predmetoch do každoročne organizovaných súťaží, ako na telesnej, hudobnej a výtvarnej výchove. Hudbu a pohyb sa snažíme deťom priblížiť aj pri aktivitách ako je karneval a kultúrno-športové popoludnie pre škôlkarov i našich žiakov: Deti rodičom - rodičia deťom.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria