Milí rodičia predškolákov,

 

pomaly sa blíži termín zápisov do 1. ročníka ZŠ. Zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky má povinnosť rodič každého dieťaťa, ktoré ku 31.08.2020 dovŕšilo vek 6 rokov.

 

Zápisy žiakov do prvých ročníkov žilinských základných škôl na šk. rok 2020/2021 sa podľa rozhodnutia zriaďovateľa uskutočnia od 15.04.2020 do 17.04.2020

 

Tento rok bude prebiehať zápis na našej škole

 • elektronickou formou (vypísaním online prihlášky, alebo zápisného listu)
 • osobne (jeden zákonný zástupca odovzdá prihlášku a potrebné dokumenty vo vestibule školy) v dňoch od 15.04.2020 (streda) – 17.04.2020 (piatok) vo vymedzených hodinách:
  •  15.04.2020 (streda) → 10:00 – 12:00 a 14:00-16:00
  •  16.04.2020 (štvrtok) → 10:00 – 12:00 a 14:00-16:00
  •  17.04.2020 (piatok) → 10:00 – 12:00 a 14:00-16:00

 

ČO JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ K PRIHLÁŠKE

K overeniu údajov prineste, prosím, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a 15 € na sadu zošitov, pracovných zošitov. V prípade ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI VYPISOVANÍ PRIHLÁŠKY A ZÁPISE?

 1. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní buď elektronickú prihlášku (link na elektronickú prihlášku), alebo zápisný list vo formáte Word link na zápisný list), ktoré sú zverejnené na stránke školy.
 2. Ak sa rozhodnete pre elektronickú prihlášku:
  •  Každý vypísaný a odoslaný formulár elektronickej prihlášky dostane svoj unikátny  kód ako aj verejný identifikátor, ktoré prídu aj do emailu uvedeného v prihláške ako korešpondenčný email zákonného zástupcu.
  • Po vypísaní všetkých povinných údajov uvedených v elektronickej prihláške a jej odoslaní, škola zaeviduje vašu žiadosť.
  • Do elektronickej prihlášky môžete nahrať aj prílohy (kópia OP, kópia rodného listu dieťaťa, lekárske potvrdenie, prípadne ak máte správu z vyšetrenia z príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie)
  • V prípade záujmu si môžete prihlášku vytlačiť pre vlastnú potrebu.
  • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami
   • sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania alebo
   • môžete prísť osobne v dňoch od 15.04.2020-17.04.2020 do vestibulu školy, kde poverený zamestnanec školy overí pravosť údajov (v takom prípade si prosím prineste vyplnenú prihlášku, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a 15€ na sadu zošitov a pracovných zošitov/alebo kópiu dokladu o úhrade) Nezabudnite prosím na rúško a rukavice!
 3. Ak sa rozhodnete pre zápisný list vo formáte Word:
  • Zápisný list je potrebné stiahnuť a vypísať (ručne alebo vo Worde).
  • Po vypísaní je potrebné zápisný list odovzdať základnej škole. Zápisný list môžete odovzdať dvoma spôsobmi:
   • kompletne vypísaný zápisný list zašlete na e-mailovú adresu školy: škola@zslimbovaza.edu.sk alebo
   • môžete prísť osobne v dňoch od 15.04.2020-17.04.2020 do vestibulu školy, kde bude poverený zamestnanec školy, ktorý preberie prihlášku a zároveň overí pravosť údajov uvedených v prihláške. V takom prípade si, prosím, prineste vyplnenú prihlášku, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a 15€ na sadu zošitov a pracovných zošitov/ alebo kópiu dokladu o úhrade) Nezabudnite prosím na rúško a rukavice!
 4. Úhradu poplatku 15€ na sadu zošitov môžete vykonať nasledovne:
  • zaslaním sumy 15€ na číslo účtu: SK56 5600 0000 0003 0446 2001, do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa alebo
  • ak nemáte takúto možnosť a rozhodnete sa, že prinesiete prihlášku osobne, môžete vykonať úhradu v hotovosti.
 5. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
 6. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je povinný doložiť aj odporučenie  všeobecného lekára pre deti a dorastodporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

 

Tento rok bude zápis detí do školy prebiehať netypicky, a to z dôvodu, že sa ho nebudú môcť zúčastniť tí najpodstatnejší – naši budúci prváčikovia. Mnohí rodičia si v tejto súvislosti kladú otázky: Zvládne to moje dieťa? Bude sa mu dariť? Máme dať dieťa do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka alebo do triedy s vyučovaním matematiky Hejného metódou, prípadne zvoliť klasickú triedu? Na čo všetko sa máme pripraviť? Na zodpovedanie týchto a ďalších otázok nie ste sami. Sme tu pre Vás, v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so zápisom nás môžete kontaktovať:

 

Vedenie školy:  Mgr. Janka Sliviaková (riaditeľka školy)

Mgr. Drahomíra Kalabusová (zástupca riaditeľa pre I. stupeň)

E-mail: skola@zslimbovaza.edu.sk

Tel. kontakt: +421415681671

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Zuzana Požoniová

E-mail: sspzslimbova@.gmail.com

Tel. kontakt: +421 901 703 873

 

Školský psychológ: Mgr. Denisa Papíková

E-mail: psycholog.zslimbova@gmail.com

Tel. kontakt: +421 910 312 918

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria