Základné informácie Realizované akcie

 

V našej základnej škole pôsobím od roku 2005. Som tu pre všetkých žiakov, rodičov, pedagógov, ktorí potrebujú moju radu, pomoc.

Ako školský špeciálny pedagóg pomáham riešiť problémy a poskytujem špeciálno-pedagogický servis žiakom so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) - individuálne začleneným žiakom, žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, s ťažkosťami v učení, s narušenou komunikačnou schopnosťou, zmyslovo a telesne postihnutým žiakom.

Aktívne spolupracujem so školským psychológom – PhDr. Vierou Berhanovou z CPPPaP Žilina, s ktorou sa dá dohodnúť stretnutie telefonicky (041/5650018 - poradňa)

Individuálnu špeciálno-pedagogickú diagnostiku pre potrebu školy vykonávam v oblasti: zrakovej a sluchovej analýzy, syntézy, diferenciácie, grafomotoriky. Ďalej v oblasti matematických zručností, čítania, motorických zručností a diagnostiky správania sa žiakov.

Individuálnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť a reedukáciu realizujem v oblasti špecifických vývinových porúch učenia, pravo-ľavej orientácie, sluchového a zrakového vnímania, rozvíjania hrubej a jemnej motoriky.

V mojej náplni sú aj pozorovacie hodiny - počas priamej vyučovacej činnosti, pozorovanie žiakov so ŠVVP v rôznych situáciách (účasť na všetkých akciách školy), konzultácie a spolupráca:

 • s rodičmi,
 • s CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, (1x mesačne stretnutie so školskými špeciálnymi pedagógmi),
 • s SCŠPP - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
 • s CŠPP – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
 • s DIC -  Detským integračným centrom,
 • s riaditeľom školy,
 • so zástupcami školy,
 • s výchovnou poradkyňou,
 • konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi a triednymi učiteľmi,
 • konzultácie s vychovávateľkami ŠKD a s asistentmi učiteľa.

 

V škole ma nájdete každý pracovný deň od 7:30 do 15:00 na 1. poschodí – BLOK F.

Konzultačné hodiny sú  podľa potreby, ktoré si môžete dohodnúť osobne, telefonicky:

0901 703 873, e-mailom:  zuzula2412@yahoo.com.

 

Mgr. Zuzana Požoniová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria