Základné informácie Realizované akcie

 

Školský špeciálny pedagóg

 

V našej základnej škole pôsobím od roku 2005. Som samostatným pedagogickým zamestnancom. Poskytujem servis, pomoc, podporu všetkým deťom a žiakom, rodičom, spolupracujem s pedagógmi školy, školským psychológom, pedagogickými asistentmi, vychovávateľmi ŠKD. Som členom a koordinátorom ŠPT - školského podporného tímu.

Ako školský špeciálny pedagóg pomáham a poskytujem špeciálno-pedagogický servis všetkým žiakom školy: (žiakom so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) - integrovaným žiakom, žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, s poruchou aktivity a pozornosti, s poruchou správania, s narušenou komunikačnou schopnosťou, zmyslovo a telesne postihnutým žiakom, žiakom s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami, žiakom v sledovaní a riziku. Ďalej žiakom z cudziny a žiakom z marginalizovaného prostredia.

Aktívne spolupracujem s odbornými zamestnancami CPaP Žilina, súkromnými poradenskými zariadeniami, inštitúciami pre podporu a diagnostiku žiakov.

Individuálnu špeciálno-pedagogickú diagnostiku pre potrebu školy vykonávam v oblasti: zrakovej a sluchovej diferenciácie, fonematického uvedomovania, grafomotoriky. Ďalej v oblasti matematických zručností, čítania, motorických zručností.

V spolupráci so školským psychológom a psychológom CPaP uskutočňujeme každý rok na jeseň “Orientačnú diagnostiku školských zručností” prvákov.

V mojej náplni sú aj pozorovacie hodiny - počas priamej vyučovacej činnosti, pozorovanie žiakov v rôznych školských situáciách (účasť na všetkých akciách školy), následné konzultácie, každodenná spolupráca so školským psychológom, účasť a pomoc na preventívnych programoch.

 

Spolupráca s MŠ Limbová, MŠ Bajzová, Sunrise.

Program “Limbáčik” - rozvijájúci program pre predškolákov,

Spolupráca s canisterapeutkou - Zmysel života n.o.,

 

Pri svojej práci využívam vedomosti a zručnosti absolvovaných programov, kurzov a vzdelávaní:

 

 • Erasmus+ (UK) - Special Needs and Inclusive Learning (2016),
 • Erasmus+ (UK) - Teaching difficult learners (2017),
 • KUPOZ, KUPREV,
 • SFUMATO,
 • Comenia script,
 • Grunnlaget
 • Balans - vývinová nezrelosť u detí predškolského veku a mladšieho školského veku,
 • Metóda dobrého štartu,
 • PDCS - Trénning trénerov (2020),
 • Sociálno-psychologický výcvik - Inovácie vo výchovno-vzdelávacom poradenstve a prevencii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce (VÚDPaP (2020-2022),
 • Koordinácia školských podporných tímov (VÚDPaP) - trvá

 

V škole ma nájdete každý pracovný deň na 1. poschodí – BLOK F (modré dvere :))

 Osobné stretnutie, ktoré preferujem :) , si môžete dohodnúť osobne, telefonicky, e-mailom, cez edupage.

 

Mgr. Zuzana Požoniová

0901 703 873, e-mailom: sspzslimbova@gmail.com

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria