Základné informácie Realizované akcie

                                                                              

     V našej základnej škole pôsobím od roku 2005.

Som samostatným pedagogickým zamestnancom.

Poskytujem servis, pomoc, podporu všetkým žiakom, rodičom, spolupracujem s pedagógmi školy, školským psychológom, pedagogickými asistentmi, vychovávateľmi ŠKD.

Som členom a koordinátorom ŠPT - školského podporného tímu.

     Ako školský špeciálny pedagóg pomáham riešiť problémy a poskytujem špeciálno-pedagogický servis všetkým žiakom školy: (žiakom so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) - individuálne začleneným žiakom, žiakom so špecifickou vývinovou poruchou učenia, s poruchou aktivity a pozornosti, s poruchou správania, s narušenou komunikačnou schopnosťou, zmyslovo a telesne postihnutým žiakom, žiakom

s autizmom a pervazívnou vývinovou poruchou, žiakom

s ťažkosťami v učení).

Aktívne spolupracujem s odbornými zamestnancami CPPPaP Žilina, súkromnými poradenskými zariadeniami kraja, inštitúciami pre podporu

a diagnostiku žiakov.

Individuálnu špeciálno-pedagogickú diagnostiku pre potrebu školy vykonávam v oblasti: zrakovej a sluchovej diferenciácie, fonematického uvedomovania, grafomotoriky. Ďalej v oblasti matematických zručností, čítania, motorických zručností.

V spolupráci so školským psychológom a psychológom CPPPaP uskutočňujeme každý rok na jeseň “Orientačnú diagnostiku školských zručností” prvákov.

     Individuálnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť a reedukáciu realizujem v oblasti špecifických vývinových porúch učenia, pravo-ľavej orientácie, sluchového a zrakového vnímania, rozvíjania hrubej a jemnej motoriky.

     V mojej náplni sú aj pozorovacie hodiny - počas priamej vyučovacej činnosti, pozorovanie žiakov v rôznych školských situáciách (účasť na všetkých akciách školy), následné konzultácie, každodenná spolupráca so školským psychológom, účasť a pomoc na preventívnych programoch.

 

Spolupráca s MŠ Limbová,

Program “Limbáčik” - rozvijájúci program pre predškolákov,

Spolupráca s canisterapeutkou - Zmysel života n.o.,

 

Pri svojej práci využívam vedomosti a zručnosti absolvovaných programov, kurzov a vzdelávaní:

 

Erasmus+ (UK) - Special Needs and Inclusive Learning (2016),

Erasmus+ (UK) - Teaching difficult learners (2017),

KUPOZ, KUPREV,

SFUMATO,

Comenia script,

Grunnlaget - trvá,

Balans - vývinová nezrelosť u detí predškolského veku a mladšieho školského veku,

Metóda dobrého štartu,

PDCS - Trénning trénerov,

Sociálno-psychologický výcvik (VÚDPaP) - trvá

 

V škole ma nájdete každý pracovný deň na 1. poschodí – BLOK F (modré dvere :))

 

Konzultačné hodiny si môžete dohodnúť osobne alebo telefonicky:

0901 703 873, e-mailom: sspzslimbova@gmail.com

 

Mgr. Zuzana Požoniová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria