Náboženská výchova

                                                  

 

 

 

1.Charakteristika predmetu:

 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt , postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky / kresťansky / formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu. Náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.

 

2.Ciele:

 

 

Napomáhať formovať náboženské vyznanie, svedomie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.

 

Špecifické ciele /úlohy plnenia cieľa/:

  • Rozvíjať prosociálne cítenie žiakov,
  • Prispievať k výchove osobnosti, ktorá má vlastnú identitu a hodnotovú orientáciu.
  • Rozvíjať kreatívne učenie prostredníctvom tvorivých úloh.
  • Rozvíjať funkčnú a čitateľskú gramotnosť čítaním biblických textov.

 

Vyučujúci:

Mgr. Zdenka Ručková

Mgr. Lýdia Pšenčíková.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria