Etická výchova

 

Zlaté pavidlo, ako sa správať k iným ľuďom:

        Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým. 

                   Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ výchovy:

harmonická osobnosť,u ktorej sa prejavuje úcta k sebe (sebaúcta) a láska k druhým (pomoc). Vytvárať prosociálne spoločenstvo detí. Osvojiť si sociálne zručnosti, potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.

Vyučujúci:

Mgr. Alena Bargárová

Stručná charakteriatika predmetu:

Na druhom stupni ZŠ sa predmet vyučuje jednu hodinu týždenne v 5. - 9. ročníku. 

Poslaním predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou  a

hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujímajú: úcta k človeku a k prírode,

spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba

s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne

podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania

sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako

dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku,

 medzi spoločenskými skupinami. 

Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v

morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov.

Pre etickú výchovu je prvoradý rozvoj etických postojov a prosociálneho správania.

Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností: otvorená komunikácia, empatia,

pozitívne hodnotenie iných,  ako aj podpora mentálnej hygieny.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria