Informatika Zadania

Informatika

Učitelia:

 • Mgr. Dana Šusteková
 • Mgr. Alena Bargárová
 • Mgr. Katarína Makuková
 • Mgr. Jana Ballayová
 • Mgr. Katarína Michálková
 • Mgr. Amália Kubalová

 

Cieľ:
Poslaním vyučovania informatiky je vysvetliť žiakom základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, tj. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu je dôraz na riziká informačno-komunikačných technológií, ako sú vírusy, počítačová kriminalita, závislosti a pod.

Ukážky žiackych projektov:

Prieskum
Žiaci mali za úlohu zostaviť v textovom editore (Word) krátky dotazník na ľubovoľnú tému, napr. voľný čas, práca na internete, šport, záľuby a pod. Po zozbieraní odpovedí od respondentov - spolužiakov tieto vyhodnocovali v tabuľkovom editore (Excel), kde si vytvorili podklady k prezentácii (PowerPoint). Výsledky prieskumu prezentovali pred spolužiakmi cez dataprojektor. Vedieť prezentovať výsledky svojej práce je dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja človeka. K tomu pomáhala mladým prednášateľom spätná väzba od učiteľa, no hlavne od spolužiakov - poslucháčov. Ukážky prác: voľný čas 1voľný čas 2o športe.

Využívanie interaktívnej tabule
Na vyučovaní sa snažíme využívať moderné informačno-komunikačné technológie, ako je napr. interaktívna tabuľa. Ukážku práce s interaktívkou tabuľou nájdete tu.


Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria