Úvod Súťaže

Matematika

"Medzi všetkými vedami, ktoré odkrývajú ľudstvu cestu k poznaniu zákonov prírody, najmohutnejšia a najvznešenejšia je matematika."

      Sofija Vasilievna Kovalevská,  ruská matematička                                                                                                                                                               

Učitelia:Obrázkové výsledky pre: učiteľka art

              Ing. Ingrid Marunová (5.B, 6.B, 7.B, 8.A)

              Mgr. Jana Ballayová (7.A, 9.A, 9.B)

              Mgr. Katarína Makuková (5.A, 5.C, 6.A)

                                                                Obrázkové výsledky pre: matematika

Matematika má veľký vzdelávací a výchovný význam.

Učí tvoriť presnými logickými úvahami platné závery.

 Preto je od najstarších čias podkladom vyučovania na všetkých typoch škôl. 

Každý, kto bol matematicky školený, používa aj nevedomky stále matematický spôsob myslenia. 

Matematika má aj význam etický. Učí zmyslu pre pravdu, učí dôkladnosti, tvorivosti ale aj skromnosti.    

   Matematika vychováva k správnemu sebavedomiu.

Obrázkové výsledky pre: Math Clip Art

 

Súťaže:
Naši žiaci sa každoročne zapájajú do týchto súťaží:

Matematická olympiáda 

Pytagoriáda

Maks

GvoBoj

Klokan

Pikomat

Výsledky našich žiakov nájdete na stránke Súťaže.

 

                                                     

Testovanie 5

je testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 17. mája 2023vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. 
Viac informácii:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky

            V školskom roku 2019/2020 úspešnosť Testovania 5 z predmetu matematika bola 77,6%.

 

TESTOVANIE 5 – Základná škola s materskou školou Hertník

 

Testovanie 9   

Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

       Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9

22. marca 2023(streda)

                                                       Náhradný termín testovania sa uskutoční 4.4.2023

viac na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

Testovanie 9 - základné informácie  Testovanie 9

 

Hejného Matematika

V piatom ročníku nadväzujeme vo vyučovaní matematiky podľa podľa prof. Milana Hejného. Hejného metóda vyučovania matematiky je založená na rešpektovaní 12 základných princípov(https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda/principy-hejneho-metody), ktoré geniálne skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. Vychádza zo 40 rokov experimentov a využíva historické poznatky, ktoré sa v dejinách matematiky objavujú od starovekého Egypta až do dnešných dní.

Viac informácií pre rodičov, ktorých deti sa učia Hejného matematiku: https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda/pre-rodicov

Pavučiny Matematické prostredia                   Šipkové grafy | Blog o Hejného metodě                             Rovnice 


 


 


 

         

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria