Výchovné poradenstvo

Prijímacie konanie na SŠ

 

Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2022/2023.

Prezentácia - Prijímacie konanie na stredné školy: Prijimacie_konanie_na_SS.pptx

a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:

- najviac dva netalentové odbory,

- najviac dva talentové odbory.

!! Prihlášky musia podpísať obidvaja rodičia,  ak zadováženie súhlasu/podpisu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, k prihláške  prikladá čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_rodica.docx

Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý. Priloha_c._2_Potvrdenie_o_nastupeni-nenastupeni_ziaka_na_SS_(1).docx

 

b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

 

c) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2023 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory).

 

d) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu.

 

e) Prihlášku možno podať:

1.  elektronicky po prihlásení sa rodiča na školskú stránku Edu Page bez elektronického  podpisu . Návod ako na to nájdete na: https://help.edupage.org/?p=u1/u1681/u1685 Aj prílohou elektronickej prihlášky musí byť dokument podpísaný obidvoma rodičmi Priloha_c._3_Vyhlasenie_zak._zastupcov(2).docx

2. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR Print (iedu.sk) (od 01. januára 2023 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie 

 

f) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Priloha_c._1_Potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilosti(1).docx na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor

o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/

Štatistiky naplnenosti – počty prijímaných žiakov na jednotlivé stredné školy a študijné/učebné odbory nájdete na stránke:

https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA  2023

 

 • do 30. novembra 2022  riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium 
 • do 14. marca 2023 je potrebné odoslať elektronické prihlášky podpísané obidvoma rodičmi aj s oskenovanými povinnými prílohami na potvrdenie hodnotenia základnou školou
 • do 14. marca 2023 je potrebné odovzdať aj papierové prihlášky podpísané obidvoma rodičmi aj so všetkými povinnými prílohami na podpis prihlášok riaditeľkou základnej školy
 • do 20. marca 2023  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi strednej školy 
 • najneskôr 19. mája 2023  stredné školy zverejnia výsledky prijímacích skúšok
 • od 16. mája 2023 odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok
 • do 24. mája 2023 rodič písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie
 • do 6. júna 2023 riaditeľ SŠzverejní, či sa bude konať 2. kolo PS

 

 

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (PS):

1. kolo PS (vrátane osemročných gymnázií):

 • 1. termín:   4.5. - 5.5.2023,             talentové odbory: 2.5., 3.5., 28.4.2023
 • 2. termín:   9.5. - 10.5.2023            talentové odbory: 11.5., 12.5., 15.5. 2023
 • Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

 •  
 • prvá fáza:  overenie športového nadania: 21.3. až 14.4.2023
 • druhá fáza:  1. kolo 1.termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti  2.5.2023
 •                       v prípade potreby aj 28.4. a 3.5. 2023

                                 1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti               11.5.2023 v prípade potreby aj15.5.2023

 

2. kolo PS: 

 • 20. júna 2023

 

Povinné prílohy k prihláške na SŠ:

1. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť).

2. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý uviedol, že je žiakom so zdravotným znevýhodnením).

3. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý uviedol, že je žiakom so zdravotným znevýhodnením, žiakom s nadaním alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia).

4. Posudok lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (prikladá len uchádzač/uchádzačka o štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore, ktorý je zaradený do zoznamu študijných odborov alebo učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť zoznam odborov: https://www.minedu.sk/data/att/22249.pdf  Priloha_c._1_Potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilosti.docx

5. Potvrdenie národného športového zväzu, že je uvedený/á v zozname talentovaných športovcov podľa osobitného predpisu (prikladá len uchádzač/uchádzačka o štúdium vo všetkých študijných odboroch na strednej športovej škole).

6. Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo (prikladá lenuchádzač/uchádzačka o štúdium vo všetkých študijných odboroch na strednej športovej škole).

7. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (predkladá iba uchádzač, ktorý podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, ktorému príslušný zamestnávateľ vydal potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania)

8. Kópia vysvedčenia za každý ročník, v ktorom bol uchádzač hodnotený slovne.

Nepovinná príloha:

Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži o predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria