Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

  • https://cloud7c.edupage.org/cloud?z%3AcYS9ik2opoJQOwp7DVIaGJjKnQ2LO%2Fibf5C0bMPTmViPuILEunU%2BxHfiSg11VbPiQVztm0UUtj64sc6l0B5r6A%3D%3D    https://cloud6c.edupage.org/cloud?z%3AaU%2BeumzXg6r5ha%2FWGUUyyWrmQcPlpsjmoG4QtvjO01cTu2H%2BMdcrBASv4lwUl73LQ8aJicxlNTgLqoXaaw3cJg%3D%3D

https://cloud7c.edupage.org/cloud?z%3ADVCQOTksacD8FaMIcH%2F5oc6Lx%2BHMHe6EIDlO5XYH3qcuAfM1jSgO9SoCrQzwG6AFXbG2sCWxhfzd1w8X8TUc%2BA%3D%3D     https://cloud7c.edupage.org/cloud?z%3AXOwVrecf8sxPg9txWoC62H8GHO6kWDWZu%2F9%2FV49XFWMtOgvp%2FIkdok9PsCcxJrvw6NUHZuXVzOHvxryQr1oFbg%3D%3D 

 

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Kód projektu v ITMS 2014: 312011AQ14

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi: Vzdelávanie

Začiatok realizácie projektu: 01.01.2021

Koniec realizácie projektu: 31.08.2022

Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v našom školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany 4 asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a školského psychológa. 

 

Na webstránke Národného projektu pomáhajúce profesie  v edukácii detí a žiakov II  https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2  , je  v časti GDPR zverejnený dokument https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2-gdpr , z ktorého vyplýva, že Metodicko pedagogické centrum ako prijímateľ národného projektu je oprávnené požadovať tieto údaje:   Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám.pdf

 

Foto propagácia projektu:

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria