Výchovné poradenstvo

VÝCHOVNÝ PORADCA

Výchovná poradkyňa: Mgr. Alena Bargárová
Kontakt: alena.bargarova@gmail.com, 0905 515 746
Poradensko-konzultačné hodiny pre rodičov: podľa individuálnej dohody rodičov s vých. poradkyňou


Práca výchovnej poradkyne je zameraná najmä na dve oblasti:

1. Práca so žiakmi s poruchami učenia a správania a s problémami v učení a správaní:

 • v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a školským  psychológom pracovať so žiakmi s poruchami učenia a správania a s problémami v učení, sprostredkovať pedagogicko- psychologické vyšetrenia žiakov,
 • spolupracovať s vedením školy pri riešení závažnejších priestupkov žiakov a  záškoláctva a spolupracovať aj s  inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť túto problematiku.

 

2. Kariérové poradenstvo:

 • informovať žiakov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách, zabezpečiť  ich informovanosť aj o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách. V  spolupráci so zástupcami SŠ zabezpečovať prezentáciu študijných a učebných  odborov,
 • pomôcť usmerniť žiakov pri výbere stredných škôl a povolania,
 • pripraviť vstupné doklady (prihlášky) a odoslať ich v stanovených termínoch.

 

 

     UŽITOČNÉ WWW STRÁNKY:

     http://www.svs.edu.sk

     www.stredneskoly.eu

     http://www.dualnysystem.sk/

     http://www.potrebyovp.sk/

 

    

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria