Školská jedáleň Kontakt Pokyny pre stravníkov Registrácia služby – internet Výdaj stravy do obedárov Tlačivá Alergia na potraviny Aktuálny jedálny lístok Štátna dotácia - obedy Oznamy ŠJ

Štátna dotácia - obedy

 

PRE ZŠ:

 

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých predškolákov a žiakov ZŠ skončila.

 

Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:

 

-          dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima bez ohľadu na vek.  Je potrebné priniesť potvrdenie z úradu práce.

 

-          žiaka ZŠ, ktorý nedovŕšil 15 rokov, ak si na neho zákonný zástupca neuplatnil alebo nemohol uplatniť zvýšený daňový bonus (napr. nezamestnaní, poberatelia dôchodkov...) – zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie, že nepoberá zvýšený daňový bonus.

 

Upozorňujeme, že ak je možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je to výhodnejšie ako požiadať o dotáciu.

 

-          každého žiaka ZŠ, ktorý dovŕšil 15 rokov – zákonný zástupca musí podpísať čestné vyhlásenie. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov poberá základný daňový bonus - je možné súbežné poskytovanie dotácie a bonusu.

 

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu prinesú čestné vyhlásenie do školy najneskôr 06.09.2021 (budú mať dotáciu aj za september). V prípade zmeny je povinnosťou zákonného zástupcu upovedomiť školu do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala.

 

 

PRE MŠ:

 

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých predškolákov a žiakov ZŠ skončila.

 

Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:

 

-          dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima bez ohľadu na vek. Je potrebné priniesť potvrdenie z úradu práce.

 

-          každé dieťa MŠ, ktoré je predškolák a nedovŕšilo 6 rokov. Rodič musí podpísať čestné vyhlásenie. Zákonní zástupcovia týchto detí poberajú dvojnásobný daňový bonus – je možné súbežné poskytovanie dotácie a bonusu.

 

-          dieťa MŠ, ktoré je predškolák a dovŕšilo 6 rokov, ak si na neho zákonný zástupca neuplatnil alebo nemohol uplatniť zvýšený daňový bonus (napr. nezamestnaní, poberatelia dôchodkov ...) – zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie, že nepoberá zvýšený daňový bonus.

 

Upozorňujeme, že ak je možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je to výhodnejšie ako požiadať o dotáciu.

 

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravovanie prinesú čestné vyhlásenie do školy najneskôr 06.09.2021 (budú mať dotáciu aj za september). V prípade zmeny je povinnosťou zákonného zástupcu upovedomiť školu do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala.

 

 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Nové informácie z ÚPSVaR

Nová skupina detí

Výklad MPSVR SR – daňový bonus

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria